Thursday, February 22, 2007

TEDDY KENNEDY

to my FAVORITE senator & the BEST senator:

HAPPY BIRTHDAY!

No comments: